KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG - iStar English CenteriStar English Center

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG

October 17, 2014
|
0 Comments
|

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA NGỮ ÂM – TỪ VỰNG

PRONUNCIATION AND VOCABULARY

  1. Thời lượng: 15 buổi
  2. Đối tượng: Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh mong muốn phát âm tiếng Anh chuẩn Anh Mỹ ngay từ đầu.
  3. Khung chương trình chi tiết:

Lession

Content

Translate into Vietnamese

 

Overview of English sounds

– 20 vowel sounds

– 24 consonant sounds

Tổng quan các âm tiếng Anh

  • 20 nguyên âm
  • 24 phụ âm
 

Monophthongs

Nguyên âm đơn

 

Diphthongs

Nguyên âm đôi

 

English consonants (part 1)

Phụ âm (phần 1)

 

English consonants (part 2)

Phụ âm (phần 2)

 

English consonants (part 3)

Phụ âm (phần 3)

 

Revision and test 1

Ôn tập và kiểm tra 1

 

Strong and weak forms

Âm mạnh, âm nhẹ

 

Stress in words

Trọng âm trong từ

 

Linking words together

Âm nối

 

Pronouncing –s, -ed endings

Cách phát âm “s/ ed”

 

Rhythm

Nhịp điệu

 

Intonation

Ngữ điệu

 

Spelling and Phonics

Đánh vần và ngữ âm

 

Final test

Kiểm tra cuối khóa

 

Materials/ Tài liệu tham khảo:

  1. Jonathan Marks. English Pronunciation in Use – Elementary. Cambridge University Press.
  2. Ann Baker. Ship or Sheep? – An intermediate pronunciation course. Cambridge University Press.