Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học LEVEL 1 – KID’S BOX 1 - iStar English CenteriStar English Center

Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học LEVEL 1 – KID’S BOX 1

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC KID’S BOX – CẤP ĐỘ 1

  1. Thời lượng: 48 buổi
  2. Đối tượng phù hợp: Học sinh 6 – 7 tuổi và bắt đầu làm quen tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.
  3. Mô tả khóa học:

Dựa trên trên nguyên tắc mọi trẻ em đều muốn học tiếng Anh và có thể học được tiếng Anh, khóa học được thiết kế lôi cuốn thông qua chuỗi liên kết các hoạt động, trò chơi, ca khúc, câu chuyện, các bài toán và khoa học nhằm giúp học sinh làm quen và yêu thích môn tiếng Anh.

Khóa học cung cấp cho học sinh vốn từ vựng cùng một số mẫu câu cơ bản trong giao tiếp phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt khóa học còn cung cấp kiến thức toán học và khoa học căn bản được dạy bằng tiếng Anh với hình ảnh và thiết kế sinh động, vui nhộn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, tạo tiền đề cho học sinh sử dụng tiếng Anh làm công cụ học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc học cao hơn.

Trong giờ học, học sinh được sử dụng bảng tương tác cảm ứng thông minh chỉ có tại Anh ngữ iStar. Đây là phương pháp học hiện đại và hiệu quả bậc nhất hiện nay giúp tạo hứng thú và sự tự tin cho trẻ khi tiếp cận với tiếng Anh, ngôn ngữ toàn cầu.

  1. Mục tiêu khóa học:
  • Tạo dựng nền tảng và tư duy vững chắc cho việc học tiếng Anh cấp tiểu học.
  • Hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống cụ thể phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt chú trọng rèn luyện ngữ âm và sự tự tin trong giao tiếp.
  • Làm quen với môn Toán và khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.
  1. Khung chương trình chi tiết:

Time

Thời gian

Topic

Chủ đề

Vocabulary

Từ vựng

Sentences

Mẫu câu

Pronunciation

Ngữ âm

Contents

Nội dung bài học

Lesson 1, 2

Unit 1

Hello

– Star Family

– blue, green, orange, pink, purple, red, yellow

– Numbers 1 – 10

– Hello…I’m…

– Good bye

– What’s your name?

– How old are you?

 

The sound /s/

– Greetings.

– Counting from 1 – 10

– Recognizing colors.

Lesson 3, 4, 5

Unit 2

My school

book, chair, eraser, pen, pencil, table

– Who’s that? He’s…She’s…

– How are you? I’m fine, thank you.

– What colour is the bag?

The sound /m/

– School objects.

– Asking about people, colors.

 

Lesson 6

Basic math skills

Number and Operation: Count, read and write whole numbers to 20

Numbers 1 – 20; in-between, one more, one less

– What number comes next?

– Which number is one more than 13?

– Which number is one less than 13?

   

Lesson 7, 8, 9

Unit 3

Favourite toys

– ball, bike, car, computer, doll, train

– black, brown, grey, white

– in, on, under, next to

– What’s your favourite toy? My favourite toy is…

– Is your bag under your table? Yes, it is/No, it isn’t

The sound /t/

 

– Toys.

– Colors.

– Prepositions.

Lesson 10

Review and Mini test

Lesson 11 Read and Understand Science

 

Physical Science – Some objects will sink in water and other will float.

Float, sink, brick, baseball, box, boat

– Will it float?

– Will it sink?

I think it will float/sink.

   

Lesson 12, 13, 14

Unit  4

My family

– mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather

– old, young, ugly, beautiful, happy, sad

– Who’s that?

– She’s…He’s…

– Is she…? Yes, she is/No, she isn’t.

The sound /b/

– Family members.

– Adjectives.

– Describing people.

Lesson 15, 16, 17

Unit 5

Our pets

– bird, cat, dog, fish, horse, mouse

– big, small, long, short, clean, dirty

– They’re…

 

The sound /p/

– Animals.

– Adjectives.

– Describing animals (adjectives and colors).

Lesson 18, 19, 20

Unit 6

My face

face, ears, eyes, mouth, nose, teeth

– I’ve got…

– We’ve got…

– Have you got…? Yes, I have/No, I haven’t.

The sound /h/

– Parts of the face.

– Questions type: Have you got…?

Lesson 21

Review

Lesson 22, 23

Mid – term Test

Lesson 24

Basic math skills

Number and operation: Count, read and write whole numbers to 50

Numbers from 1 to 50; missing, more or less

– What number comes next?

– Which number is one more than 30?

– Which number is one less than 30?

   

Lesson 25, 26, 27

Unit 7

Wild animals

– crocodile, elephant, giraffe, hippo, monkey, snake, tiger

– arm, foot, feet, hand, leg, tail

– Have they got…? Yes, they have/No, they haven’t.

– They’ve got…

– They haven’t got…

The sound /k/

– Wild animals.

– Body parts of animals.

– Describing animals.

– Questions type: Have they got…?

Lesson 28, 29, 30

Unit 8

My clothes

jacket, shoes, skirt, socks, trousers, T-shirt

– He’s/She’s got…

– He/She hasn’t got…

The sound /d/

– Clothes and accessories.

– Saying: He’s/She’s got…

Lesson 31, 32, 33

Unit 9

Fun time

– play football, play tennis, play basketball

– play the piano, play the guitar

– swim, ride a bike

– What can you do?

– Can you…? Yes, I can/No, I can’t.

The sound /f/

– Hobbies.

– Modal verb: can/can’t.

– Asking about abilities.

Lesson 34

Review and Mini Test

Lesson 35 Read and Understand Science

Using a thermometer – Temperature is a property that can be measure

Thermometer, measures, heat, cook, worker

Physical phenomenon: hot and cold

We use the thermometer.

The thermometer measures heat.

   

Lesson 36, 37, 38

Unit 10

At the funfair

– boat, bus, helicopter, lorry, motorbike, plane

– flying, riding, driving, walking

– What are you doing?

I’m …ing.

The sound /n/

– Transportation.

– Present continuous tense (V-ing).

Lesson 39, 40, 41

Unit 11

Our house

bathroom, bedroom, dining room, kichen, living room, hall

– What’s he/she doing?

She’s …ing.

He’s …ing.

– What’re they doing?

They’re …ing.

The sound /g/

– Rooms in the house.

– Present continuous tense (cont).

Lesson 42, 43, 44

Unit 12

Party time

apple, banana, burger, cake, chocolate, ice cream, orange

– I like…

– I don’t like…

– Do you like…?

Yes, I do/No, I don’t.

The sound /l/

– Food.

– Positive, negative, yes no question with “like”.

Lesson 45 Basic math skills

Number and operation: Count, read and write whole numbers to 100

Numbers from 1 to 100; the most; count; pennies

Maria has 70 pennies.

Who has the most pennies?

   

Lesson 46

Review

Lesson 47, 48

Final Test