Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 2 - iStar English CenteriStar English Center

Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 2

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC KID’S BOX – CẤP ĐỘ 2

  1. Thời lượng khóa học: 48 buổi
  2. Đối tượng phù hợp: Học sinh ở độ tuổi lớp 2 và đã hoàn thành chương trình học tương đương cấp độ Kid’s box 1
  3. Mô tả khóa học

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp học sinh rèn luyện, củng cố, mở rộng và phát triển các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã được học ở Kid’s box 1. Ở khóa học này, học sinh vẫn sẽ được tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên thông qua các hoạt động kể chuyện, các bài hát và các trò chơi … Đặc biệt khóa học tiếp tục cung cấp kiến thức toán học và khoa học căn bản được dạy bằng tiếng Anh với hình ảnh và thiết kế sinh động, vui nhộn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, tạo tiền đề cho học sinh sử dụng tiếng Anh làm công cụ học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc học cao hơn.

Trong giờ học, học sinh được sử dụng bảng tương tác cảm ứng thông minh chỉ có tại Anh ngữ iStar. Đây là phương pháp học hiện đại và hiệu quả bậc nhất hiện nay giúp tạo hứng thú và sự tự tin cho trẻ khi tiếp cận với tiếng Anh, ngôn ngữ toàn cầu. 

 

  1. Mục tiêu khóa học:
  • Hiểu được các đoạn hội thoại và đoạn văn dựa trên chủ đề học tập, khoa học
  • Có thể giao tiếp (hỏi và trả lời dưới dạng câu ngắn) với bạn bè và giáo viên
  • Có khả năng nghe và nhận biết các thông tin về người, hiện tượng, sự vật, sự việc,….
  • Có khả năng viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, hiện tượng, sự vật, sự việc xung quanh
  • Làm quen với môn Toán và Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.
  1. Khung chương trình chi tiết

Time

Thời gian

Topic

Chủ đề

Vocabulary

Từ vựng

Sentences

Mẫu câu

Pronunciation

Ngữ âm

Contents

Nội dung bài học

Lesson 1, 2

Unit 1

Hello again

– Star family

– The alphabet

 

– Hello, I’m…

– My name’s…

– What’s your/his/her name?

– How old are you?

– Who’s he/she?

– Can you spell your name, please?

The sound /æ/

– Review characters, colors, school things and prepositions.

– Greetings.

– Spelling.

Lesson 3, 4, 5

Unit 2

Back to school

– board, bookcase, cupboard, desk, ruler, teacher

– Numbers 11 – 20

– a lot of

– How many…are there?

There is…

There are…

– Where’s the cupboard?

 

The sound /i/

– School objects.

– Counting from 11 – 20.

 

Lesson 6

Basic math skills

– Estimate, compare and order number

– Compare and order numbers to 100 using the symbols for less than, equal to, or greater than (<, =, >)

Numbers from 1 to 100; in-between, one more, one less

– What number comes next?

– Which number is one more than 50?

– Which number is one less than 50?

 

   

Lesson 7, 8, 9

Unit 3

Play time

camera, computer game, kite, lorry, robot, watch

– Whose is this…?

– Whose are these…?

– This/That/These/Those.

The sound /w/

 

– Toys.

– Possessive pronoun.

 

Lesson 10

Review and Mini test

Lesson 11  Read and Understand Science

 

Using a thermometer – Temperature is a property that can be measure

Thermometer, measures, heat, cook, worker

Physical phenomenon: hot and cold

We use the thermometer.

The thermometer measures heat.

   

Lesson 12, 13, 14

Unit 4

At home

clock, lamp, mat, miror, phone, sofa

 

– Whose are those…/those…?

They’re mine/yours.

– Which bag is yours?

– Are those blue socks yours?

The sound /e/

– Things in the house.

– Possessive pronouns.

 

Lesson 15,16, 17

Unit 5

Meet my family

– baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa

– catch, clean, fly, get, hit, jump, run, sleep, throw

– What’s grandpa doing?

He’s …ing.

– He’s Lenny’s father.

 

The sound /ð/

– Present continuous tense (V-ing).

– Possessive: ‘s.

Lesson 18, 19, 20

Unit 6

Dinner time

bread, chicken, chips, eggs, juice, milk, rice, water

–  Can I have some…?

Here you are.

– What’s your favorite breakfast/lunch/dinner?

The sound /tʃ/

 

– Food, meals

– Asking and responding polite requests.

Lesson 21

Review

Lesson 22, 23

Mid – term Test

Lesson 24

Basic math skills

Number and Operations – Identify odd and even numbers

Even numbers; Odd numbers;

– Is number 3 even or odd?

It’s odd.

   

Lesson 25, 26, 27

Unit 7

At the farm

cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider  

– Where are the cows?

– I love… So do I/I don’t.

-They’re small and green.

The sound /ʃ/

– Farm animals.

– Describing animals (adjectives + colors).

– So do I.

Lesson 28, 29, 30

Unit 8

My town

– café, flat, hospital, park, shop, street

– behind, between, in front of, next to

– Where’s the car?

– Can you show me the way to…?

The sound /ɒ/

– Public places.

– Prepositions.

– Giving directions.

Lesson 31, 32, 33

Unit 9

Our clothes

dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt  

– Have you got…? Yes, I have/No, I haven’t.

– Has he/she got…? Yes, he/she got/No, he/she hasn’t.

The sound /dʒ/

– Clothes and accessories.

– Questions type: Have you got…? Has he/she got..?

Lesson 34

Review and Mini Test

Lesson 35  Read and Understand Science

Life science: Plants leaves produce food for plant and people.

Leaf, leaves, big, fat, little, plants, grow, light

– Leaves help plants grow.

– Leaves take in light from the sun.

– Leaves use the light to make food.

   

Lesson 36, 37, 38

Unit 10

Our hobbies

– like/dislike

– paint

– play badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis

– I like/love …ing.

– I don’t like/love …ing.

– Do you like …ing?

– Does he/she like …ing? Yes, he/she does.

No, he/she doesn’t.

The sound /r/

– Hobbies.

– Like/love + V-ing.

– Yes no question.

Lesson 39, 40, 41

Unit 11

My birthday

burger, cake, lemonade, orange, sausage, watermelon

 

– Can I have…?

Here you are.

– Would you like…?

Yes, please/No, thank you.

– I’d love some.

The sound /^/

– Food.

– Asking and responding invitations.

 

Lesson 42, 43, 44

Unit 12

On holiday

beach, mountain, sand, sea, shell, sun

 

– Where do you want to go on holiday?

I want to go…Let’s go…

– What’s he/she doing?

He’s/She’s …ing.

The sound /j/

– Holiday places.

– Present continuous tense (cont.).

Lesson 45 Read and Understand Science

 

Physical science: When some substances are placed in a liquid, they dissolve.

Salt, paint, oil, stir, change

This is paint. Put it in the water. Stir. Does it change?

   

Lesson 46

Review

Lesson 47, 48

Final Test

 

Time

Thời gian

Topic

Chủ đề

Sentences

Mẫu câu

Vocabulary

Từ vựng

Pronunciation

Phát âm

Revision

Ôn tập

Lesson 1 + 2 Hello again Hello, I’m…

We’re…

My name’s…Goodbye

What’s his/ her name?

How old are you? To be

Who’s he/ she?

Can you spell your name, please?

Adam ant, a sad cat in a black bag

The alphabet

 
The phoneme /æ/
Numbers 1 -10

Colours (blue, grey, pink, red, white, purple, yellow, black, brown, orange, green)

Prepositions, food

What’s your name?

Apple, car, ball, hand, jacket, train, favourite, toys

Here are

I’ve only got…Sorry

Lesson 3 + 4 Back to school Is this a (book)? Yes/ No

Numbers 11-20

Plural nouns

What is this? It’s a (book)

What are these? They’re (books)

There is/ are…..There isn’t/ aren’t…

How many (rulers) are there?

Statement and question word order

Board

Bookcase

Cupboard

Desk

Ruler

Teacher

Whiteboard

Wall

Ingrid insect

Six big pink fish in the kitchen

The phoneme /i/ Classroom objects (eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book), food, prepositions

What’s this? Who’s this? What colour’s this? Where’s the (cupboard)?

My, long, it, computer, picture, orange, banana, ball, jacket, cake, bus, tiger, sing, train, giraffe, bird, swim, guitar, picture, skirt

Lesson 5 + 6 Play time! Plural nouns, this, these

Whose (kite) is this? Whose (robots) are these? Whose is it? It’s / They’re his/ hers/ Suzy’s

That/ those

Camera

Watch

Kite

Robot

Lorry

Computer game

Wendy whale

Where’s the woman with the white watch?

The phoneme /w/

 

Food, prepositions, toys, adjectives, clothes, face and body, game, lorry, monster, boat, ugly, can you spell…? What’s your favourite toy? There’s…There are…kitchen, can, can’t, table, basketball, fly, walk, talk, Sorry. Repeat please? Can you say that again? superhero
Lesson 7 + 8 At home It’s/ They’re yours/ mine.

Which (T – shirt)? Whose are those?

Mat

Lamp

Clock

Phone

Sofa

Mirror

Ellie elephant

The phoneme /e/ Food, prepositions, toys, adjectives, clothes, face and body, house, Can I have…? Can/ can’t, There’s a…Where…? One, mouse, and, Yes, there is. No, there isn’t.

Whose jacket/s is this/ are these? His, hers, that, those, one, ones, pets, or, close your eyes, count to (ten), well done

Lesson 9 + 10 Review

Unit 1 – 4

Test 1
Lesson 11+12 Meet my family Possesive ‘s, present continuous for present actions: I/he/she/it/they statements and negatives, spelling of present continuous

Eg: hitting, sleeping

Family

Cousin

Mummy

Daddy

Grandma

Grandpa

Baby

The phoneme
 / ð/
Food, prepositions, toys, adjectives, clothes, face and body, house, family, activities, have got, question words, present continuous for present actions, over there, take turns
Lesson 13+14 Dinner time Present continuous for present actions: We’re having breakfast with our mum, polite requests: Can I have some (fruit juice), please?

Here you are

Bread

Water

Milk

Juice

Chicken

Eggs

Chips

Rice

Potatoes

Carrots

Pears

Lemons

Meat

Brown bread

Charlie

Chad

The phoneme
 / tʃ/

Consonant clusters, Eg: -lk, -ggs, ps

Food, prepositions, adjectives, house, family, activities, have got, question words, present continuous for present actions, favourite, Let’s…I’m sorry, thank you, please, yours, mine, his, hers, theirs
Lesson 15+16 At the farm So do I. I love (goats)

I don’t

Farm

Cow

Duck

Goat

Lizard

Sheep

Spider

Zoo

Tree

Give

Frog

Moo

Baa

Quack

Croak

Cluck

Farmer

Flowers

Watermelon

Pineapple

Coconuts

Lime

Onions

Shirley

Show

Shop

Tail

The phoneme /ʃ/ Food, prepositions, adjectives, clothes, face and body, house, activities, animals, have got, question words, present continuous for present actions, Let’s…, love, like, some, how many? Can/ can’t, this/ these
Lesson 17+18 My town Noun plural regular and common irregular, Eg: children, women, men, between, behind, in front Park

Shop

Street

Hospital

Café

Flat

Town

Music

Ollie octopus

The phoneme /ɒ/
Food, prepositions,toys, adjectives, clothes, face and body, house, family, activities, animals, have got, question words, present continuous for present actions

Oh, sorry. Can you see…? Over there. Be quiet. So do I.

Monster, superhero, funny, help

Lesson 19+20 Review

Unit 5 – 8

Test 2
Lesson 21+22 Our clothes

 

 

 

 

 

Present continuous for present actions:

You’re/ They’re wearing…

Questions and responses using have got

Dress

Handbag

Glasses

Hat

Shirt

Jeans

Watch

Sunglasses

Gold

Mask

Jackie

Jaguar

John

The phoneme /dʒ/
Food, prepositions, adjectives, clothes, face and body, house, family, activities, animals, town, have got, question words, present continuous for present actions, can/can’t. So do I
Lesson 23+24 Our hobbies I like…, I love…, I don’t like…+ing (statements and questions)

Yes, I do/ he/she does. No, I don’t/ he/she doesn’t

Hobby/ hobbies

Painting

Sports

Play hockey

Table tennis

Baseball

Badminton

Take a photo

Soccer

Team

Player

Touch

Goalkeeper

Cooking

Gardening

Driving

Reading about

Likes

Dislikes

Ronny

Rachel

Rabbit

The phoneme /r/ Prepositions, adjectives, clothes, family, activities, have got, question words, present continuous for present actions, favourite, can/can’t, with, Come and play
Lesson 25+26 My birthday Look at them/her/him/us/me/you

Would you like some/a…?

Yes, I’d love some/ one.

I’d like a/some…

What would you like to drink/ eat?

Sausage

Lemonade

Happy birthday

Fries/ chips

Umberto

Bug

Understand

The phoneme /^/ Food, prepositions, toys, adjectives, clothes, face and body, house, family, activities, animals, hobbies, have got, question words, present continuous for present actions, can/can’t, favourite
Lesson 27+28 On holiday Where do you want to go on holiday?

I want to go (to the mountains)

Do you want to go to a big city?

Mountain

Sea

Sand

Beach

Sun

Shell

On holiday

Pick up

Yak

Yolanda

The phoneme /j/ Food, prepositions, toys, adjectives, clothes, face and body, house, town, family, activities, animals, hobbies, have got, question words, present continuous for present actions, can/can’t, love/like + ing, So do I. Let’s…
Lesson 29+30 Review

Unit 9 – 12

 

Final test