Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 4 - iStar English CenteriStar English Center

Khung chương trình khóa học tiếng anh trẻ em tiểu học – KID’S BOX 4

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRẺ EM TIẾU HỌC KID’S BOX – CẤP ĐỘ 4

 1. Thời lượng khóa học: 48 buổi
 2. Đối tượng phù hợp: Học sinh ở độ tuổi lớp 4 và đã hoàn thành chương trình học tương đương cấp độ Kid’s box 3
 3. Mô tả khóa học

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp học sinh rèn luyện, củng cố, mở rộng và phát triển các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã được học ở khóa học Kid’s box 3. Ở khóa học này, học sinh sẽ được hướng dẫn các kỹ năng để có thể xử lý tốt các yêu cầu của một bài Nghe, Nói, Đọc, Viết một cách độc lập. Các kiến thức ngữ pháp tương đương với trình độ của học sinh, các bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ của kỳ thi Cambridge English Young Learners Test cũng sẽ được giới thiệu và luyện tập thường xuyên hơn. Học sinh sẽ được tạo môi trường và cơ hội để có thể chia sẻ ý kiến của mình về một vấn đề, một quan điểm,… dưới dạng bài nói và bài viết. Các trải nghiệm của chính học sinh trong việc tự thực hiện các dự án hoặc bài nghiên cứu nhỏ của mình chắc chắn sẽ mang lại cho học sinh các bài học quý giá và hữu ích. Đặc biệt khóa học tiếp tục cung cấp kiến thức Khoa học căn bản được dạy bằng tiếng Anh với hình ảnh và thiết kế sinh động, vui nhộn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi các em, tạo tiền đề cho học sinh sử dụng tiếng Anh làm công cụ học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc học cao hơn.

Trong giờ học, học sinh được sử dụng bảng tương tác cảm ứng thông minh chỉ có tại Anh ngữ iStar. Đây là phương pháp học hiện đại và hiệu quả bậc nhất hiện nay giúp tạo hứng thú và sự tự tin cho trẻ khi tiếp cận với tiếng Anh, ngôn ngữ toàn cầu.

 1. Mục tiêu khóa học
 • Có khả năng đọc các văn bản thuộc các thể loại khác nhau
 • Có khả năng tìm ý chính trong bài đọc để trả lời các câu hỏi theo thông tin của bài đọc đó
 • Có khả năng nhận biết các thông tin chính và quan trọng của bài nghe
 • Có khả năng tự tin thuyết trình về một vấn đề
 • Có khả năng viết về các chủ đề khác nhau theo đúng qui tắc khi viết văn.
 • Có thể đạt được năng lực ngôn ngữ ở trình độ Mover.
 • Hiểu các bài giảng về khoa học và thực hiện các thí nghiệm khoa học đơn giản bằng tiếng Anh.
 1. Khung chương trình chi tiết

 

Time

Thời gian

Topic

Chủ đề

Sentences

Mẫu câu

Vocabulary

Từ vựng

Pronunciation

Ngữ âm

Contents

Nội dung bài học

Lesson 1, 2

Hello there

– I wake up at…

– Has he/she got…?

– Do you like…?

– Can you…?

– Jobs

– Adjectives

– Daily activities.

The sound /u:/ /ai/ /ei/ /3:/ /əu/

– Asking for personal information.

– Asking about the time.

– Describing people.

Lesson 3, 4, 5, 6

Unit 1

Back to school

– She’s the woman who’s wearing the long green skirt.

– It’s a new club where we can do lots of exciting things.

– Do you think Math is exciting?

boring, busy, careful, difficult, easy, exciting, slow, terrible, quick.

 

The sound /f/

– Relative clauses with “who”, “where”.

– Adjectives.

Lesson 7

Read and Understand Science

Plants from Seeds

Life Science – flowering plant life cycle.

Seed, plant, seedcase, splits, shoot, cycle, roots, stem, leaves, pods, flower

A seed is the start of a new plant. Where does the seed come from? How does a seed turn into a new plant?

   

Lesson 8, 9, 10, 11

Unit 2

Good sports

– What can I learn to do?

You can learn to sail and fish.

– I want to…/don’t want to…

– climb, dance, fish, skate, swim, sail

– park, lake, swimming pool, road

– badly, carefully, quickly, slowly, well

Words with one, two, three syllables

– Relative clauses with “who”, “where”.

– Adverbs.

– …want to learn…

– The present continuous tense.

Lesson 12

Review and Mini Test

Lesson 13

My first writing 3

My best day

“with, against”, “to, about”

Some verbs in the past

 

The past tense

Lesson 14, 15, 16, 17

Unit 3

Health matters

– Did he/she…?

– Did you…

– was, were, had, drank, saw, gave, took, went, ate

– lemonade, ice cream, burgers, chocolate, three, water, party, sausage, fruit

The sounds /e/ and /i:/

– Some verbs in the past.

– Yes no question and Wh question in the past.

Lesson 18

Read and Understand Science

Magnets

Physical science – characteristics of a magnet; how magnets are used.

Attract, repel, object, magnet, force, magnetic field, poles, opposite, metal, iron, surrounds, temporary magnet

A magnet is an object that can attract or repel other objects. These objects must contain iron.

 
 

Lesson 19, 20, 21, 22

Unit 4

After school club

– Did you…?

– helped, danced, stopped, carried

– first, second, third, fourth, fifth

Consonant clusters, rhyming words.

– The past tense.

– Ordinal number.

Lesson 23

Review

Lesson 24

Mid – term Test

Lesson 25

My first writing 3

Being sick

Vocabulary about health matters

cold, dentist, medicine, temperature, in bed

 

The past tense

Lesson 26, 27, 28, 29

Unit 5

Exploring our world

– They were hungry so they ate sandwiches.

– Cousteau is more famous for his work.

– Our homework was easier than theirs.

– found, caught, took, went, made, got, couldn’t, lost, had, came

– boring, exciting, beautiful, difficult, easy

Consonant clusters: /tr/, /str/, /sp/, /sk/

– The past tense.

– Some irregular verbs in the past.

– Comparative with long/short adjectives in the past.

– …so…

Lesson 30

Read and Understand Science

The Earth is always moving

Earth and Space Science – the rotation of Earth; revolution around the Sun; day and night; the seasons

Rotates, rotation, orbits, tilt, seasons

We don’t feel the Earth moving, but it is never still. It is always moving in two ways.

 
 

Lesson 31, 32, 33, 34

Unit 6

Modern life

– Can you use…? Yes, I can/No, I can’t.

– Have you got…?

– Has he/she got…?

– computer, TV, camera, the Internet, email, DVD, video, MP3 player

– said, knew, put, bought, thought, read, brought, chose

Rhyming words, ‘photographs, photography

– Modern things.

– The past tense (cont.).

– Questions type: Have you got…?

Lesson 35

My first writing 3

Our last vacation

– The past tense

– Write about your vacation with your family

Lesson 36

Review and Mini Test

Lesson  37, 38, 39, 40

Unit 7

At the zoo

– I think the shark is the most exciting.

– Did you…?

– loud, quiet, big, heavy, long, tall, bad, good, beautiful, exciting, boring, clever

– drew, came, drove, saw, swam, slept, went, flew, bought, sat, caught, ate

Rhyming words

– The past tense.

– Superlative.

Lesson 41

Read and Understand Science

Tanisha’s Science Project

Physical Science – friction

Invited, responsible, friction, hollows, rough, display

Friction happens when objects rub against each other.

 

   

Lesson 42, 43, 44, 45

Unit 8

Let’s party

– Can you close the window, please?

– He’s jumping the most quickly.

– bowl, box, bottle, cup, glass

– cheese, coffee, eggs, lemonade, tomatoes, water, soup, salad, pasta, sandwich, vegetables

Rhyming words

– Containing things.

– Foods.

– Polite requests.

– Superlative with adverbs.

– The present continuous tense (cont.).

Lesson 46

My first writing 3

A country

Writing about the country

Million/Billion

 

– The superlative

– Information about some countries

Lesson 47

Review

Lesson 48

Final test

 

 

 

 

  TopicChủ đề SentencesMẫu câu VocabularyTừ vựng PronunciationPhát âm RevisionÔn tập
  Lesson1 + 2 Hello there Greetings, comparative adjectives, personal description, definitions, present simple, adverbs of frequency, imperatives, love –ing, want to be, would like to, have got, must, before/ after Jobs, family, adjectives, routine activities The phonemes /u:/ /ai/ /ei/ /3:/ /əu/  
 Lesson 3 + 4 Back to school Relative clauses with Who, adjectives, present simple, descriptions, present continuous question forms, must, can, what does x mean? School, school subjects, boring, quick, exciting, busy, careful, difficult, easy, slow, terrible, pottery, bowl, playground, four fat elephants are laughing at funny photos, fifteen dolphins are phoning their favourite friends The phoneme /f/, mathe’matics, mathemma’tician Measuring quantity and space, tape, measure, millimetre, centimetre, metre, millilitre, centilitre, litre, length, quarter, shopping bag, relative clauses with which
  Lesson 5 + 6 Good sports Relative clauses with where, want to learn to do (something), want to/ doesn’t want to, mustn’t, what do we call people who…? Adverbs of manner Learning to (swim), climb, sail, rock climbing, climbing wall, water sports, it means a place where…, activity centre, good swimmer, lose, equipment, well, quickly, slowly, carefully, badly, quietly, easily, happily, fall, verse, chorus, drop, very (+adverb), roller skating, syllable Words with one, two, three syllables Sports and rules, have to (obligation), pitcher, bat, batter, run, first/ second/ third/ fourth base, arrive, basket, baseball field, balloon
  Lesson 7 Review Review unit 1 + 2
  Lesson 8 + 9 Health matters Past simple irregular verbs: affirmative, negative, question forms and short answers, clauses with because, any + noun What was the matter with you?ill, tests, exam, dream, bowl The phonemes /e/ and /i:/ The human body, bones, blood, blood group, blood cell, muscles, heart, lungs, beat, chest, pass, layer, tennis court, breathe, carry, stretch, diameter, medical check ups, eye test
  Lesson 10 + 11 After school club Past simple regular verbs: affirmative and questions, spelling of –ed endings, present simple After school club, hall, play chess, school show, a musical, pirate, kids, ordinal numbers: first-twentieth, Nobel prize, medals,Olympic Games, Mount Everest, the moon Consonant clussters, rhyming words  Story genres, atlas, literature, poem, novel, play, owl, pussycat, pea-green, honey, plenty of money, wrapped up, five – pound note, author, theatre, was written, adventures, actor
 Lesson 12 Review

Review unit 3 + 4

 Lesson 13 Test 1 +  Outdooor activities
   
  Lesson 14 + 15 Exploring our world Could/ couldn’t: ability + short answers, past simple irregular verbs, clauses with so, comparative of two and three syllables adjectives, possessive and adjectival pronouns Explorer, expedition, British, cross, ice, open sea, save, continent, Natural History Museum, exhibition, school trip, polar bear, spider, store, text message, protect (the environment) Consonant clusters: /tr/, /str/, /sp/, /sk/ Endangered sea creatures, ocean life, endangered, polar bear, sea turtle, whale, like (the polar bear), Arctic, type, fewer fish, mammals, between (x and y), imperatives, countries, present simple
  Lesson 16 + 17 Modern life Instructions, past simple irregular verbs Modern life, button, computer, MP3 player, DVD, email, mouse, program, screen, video, the Internet, click, text, film, music/ video clip, radio, choose, turn it on, know how to do something, get up, get dressed, take off, put on, o’clock, potato, pop music, plant, erase  

Rhyming words, ‘photographs, pho’tography

Photographs, photography and film, family snaps, the biggest camera, art photography, sculpture, landscapes, history ò the cinema, realism, film and different genres
  Lesson 18 Review

Review unit 5 + 6

  Lesson19 + 20 At the zoo Superlative adjectives: the –est, the most, the best, the worst, past simple regular and irregular verbs, prepositions: into, round, out of Cheetah, puppies, kittens, cubs Rhyming words Music and musical sounds, Mozard, (musical) notes, compose, composers, bumble bee, cuckoo, hum, whole notes, half notes, quarter notes, eighth notes, pitch, octave, English notation: C, D, E, F, G, A, B, comparative adverbs
  Lesson 21 + 22 Let’s party Want someone to do something, expressions of quantity, eg: a botte of, preposition: in front of, superlative adverbs, eg: the most quickly/ carefully, past simple Salad, pasta, sandwwiches, soup, jacket, potato, (baked) beans, a bowl of…, a bottle of…, a cup of…, a glass of…, fancy dress party, well, sack race Rhyming words, homophones: right, write, buy, by, wear, where, I , eye, knows, nose, two, too, ate, eight, new, knew Food and nutrients, carbohydrates, vitamins and minerals, calcium, protein, fats and sugars, fuel, energy, teaspoon, balanced diet, vegetarian, recipe, oil, preparation, mix
  Lesson 23 Review unit 7 + 8
  Lesson 24 Final test + Outdoor activities